သင့္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳလိုက္ပါ

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ အာဆီယံ LOL အီလက္ထေရာနစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေတးဂီတပြဲေတာ္တြင္

စာရင္​း​ေပးသြင္​းမႈ ပိတ္​သိမ္​းလိုက္​ပါၿပီ

သတင္​း အခ်က္​အလက္​မ်ား ပိုမို ရယူရန္​ :

> Hyperplay 2018

ႏိုင္ငံအလိုက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားပြဲစဥ္

ဇြန္လ 23 ရက္ - ဇြန္လ 24 ရက္

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ သင္၏ ထိုက္တန္မႈကို သက္ေသျပပါ

> ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားပြဲစဥ္

ႏိုင္ငံတြင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အဖြဲ႔အားလံုး

1 ပြဲသတ္ အလဲထိုးအႏိုင္ကစားမႈ

ထိပ္သီး 8 ဖြဲ႔

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အဆံုးအျဖတ္ပြဲစဥ္မ်ား

3 ပြဲသတ္

ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ

စာရင္းသြင္း ကာလ

ဧၿပီလ 25 ရက္ - ေမလ 11 ရက္

စာရင္းသြင္းျခင္းကို ပိတ္လိုက္ပါက ကစားသမား စာရင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ

ပြဲစဥ္ၿပိဳင္ပြဲ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ

  • 2018 ေမလ 11 ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 16 ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္
  • ကစားသမားအားလံုးသည္ ၎တို႔ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရမည္
  • အဖြဲ႔မ်ား၏ လက္ေတြ႕ကစားသမား စာရင္းတြင္ ကစားသမား 6 ဦး (စထြက္ကစားသမား 5 ဦးႏွင့္ အရန္ကစားသမား 1 ဦး) ရွိရမည္

အေရးႀကီးေသာ ေန႔စြဲမ်ား

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ား ပြဲစဥ္

စေနေန႕၊ ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၈

တနဂၤေႏြေန႕၊ ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၈

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ ပြဲစဥ္တစ္ခုစီမွ ထိပ္သီး အဖြဲ႔ 8 ဖြဲ႔သည္

ႏိုင္ငံအလိုက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူပြဲစဥ္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အဆံုးအျဖတ္ပြဲစဥ္မ်ား
ကြာတား-ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ားစေနေန႕၊ ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၈
ဆီမီး-ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ားစေနေန႕၊ ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၈
ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ားတနဂၤေႏြေန႕၊ ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၈
> Hyperplay 2018

သင့္တြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက zendex@mineski.net တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ

အုပ္စုအဆင့္မ်ား

ဇူလိုင္လ 29 ရက္ - ဇူလိုင္လ 30 ရက္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္းအဖြဲ႔မ်ားၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္လိုက္ပါ

> ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

HYPERPLAY အုပ္စုအဆင့္

မဲကန္ 1

THA
VIE

မဲကန္ 2

SIN
MAS
INA
PHI

မဲကန္ 3

CAM
LAO
MYA
BRU

အုပ္စု A

အဖြဲ႔မ်ားသည္ 5 ဖြဲ႔ပါေသာ အုပ္စု 2 ခုအျဖစ္သို႔ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အုပ္စုတစ္ခုစီတြင္ မဲကန္ 1 မွ အဖြဲ႔ 1 ဖြဲ႔ မဲကန္ 2 မွ အဖြဲ႕ 2 ဖြဲ႕ႏွင့္ မဲကန္ 3 မွ အဖြဲ႕ 2 ဖြဲ႕ ပါဝင္ပါမည္။

1 ပြဲသတ္
တစ္သင္းစီႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္စီ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမႈ

အုပ္စု B

A1
A2
A3
A4
A5

အုပ္စု A ႏွင့္ အုပ္စု B တြင္ ဗိုလ္စြဲေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္

ဆီမီးဖိုင္နယ္သို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ “King of the Hill” အဆင့္ကို တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

B1
B2
B3
B4
B5

HYPERPLAY ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ား

ၾသဂုတ္လ 4 ရက္ႏွင့္ 5 ရက္

Hyperplay အဓိက စတိတ္စင္ျမင့္ေပၚရွိ ထိပ္သီးအဖြဲ႔ 4 ဖြဲ႔ၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အႏိုင္ရရွိသူက အားလံုးကို သိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္သည္။

> ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

HYPERPLAY ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ား

King of the hill

အုပ္စုA
အုပ္စုB
B5
A4 V.S B5
A4
B3 V.S
winner
B3
A2 V.S
winner
A2
winnerA
အုပ္စုA
အုပ္စုB
A5
A5 V.S B4
B4
A3 V.S
winner
A3
B2 V.S
winner
B2
winnerB

King of the Hill ရွိ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အဆင့္မ်ားႏွင့္အတူ အုပ္စုအဆင့္မ်ားရွိ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေျခခံ၍ အုပ္စုခြဲမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ၎တို႔သည္ ထိပ္တန္းေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

အုပ္စုတစ္ခုစီ၏ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆီမီးဖိုင္နယ္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ပထမအဆင့္ခ်ိတ္ခဲ့သည့္ အသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆီမီး-ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ား

A1
VS
winnerB
သံုးပြဲသတ္ဂိမ္း အႏိုင္ရရွိသူသည္
ဖိုင္နယ္တက္ရမည္ျဖစ္သည္
B1
VS
winnerA

အုပ္စု A တြင္ ဗိုလ္စြဲခဲ့ေသာ အသင္းသည္ အုပ္စု B ၏ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု B ၏ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည့္အသင္းသည္ အုပ္စု A တြင္ အႏိုင္ရရွိသူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

၎သည္ သံုးပြဲသတ္ ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲပံုစံျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရရွိသူက ဖိုင္နယ္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။။

ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ား

winner1
winner2

ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိသည့္ အသင္း 2 သင္းသည္ Hyperplay 2018 အတြက္ ခ်န္ပီယံကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ သံုးပြဲသတ္ ဂရန္းဖိုင္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထိပ္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ ဆုေၾကးမ်ား

ပထမဆု

6 Razer DeathAdder Elite + 6 Razer BlackWidow Ultimate

ကမ႓ာ့အဆင့္မီ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ တစ္ရက္တာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ အပါအဝင္ စင္ကာပူခရီးစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အေကာင္းဆံုး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဂရန္းဖိုင္နယ္ဆုအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အခြင့္အေရး။

5,000တစ္ဖြဲ႕လွ်င္

ဒုတိယဆု

2,500တစ္ဖြဲ႕လွ်င္

တတိယဆု

1,250တစ္ဖြဲ႕လွ်င္

စတုတၳဆု

1,250တစ္ဖြဲ႕လွ်င္

ပဥၥမမွ အဌမဆုအထိ

750တစ္ဖြဲ႕လွ်င္

ၾသဂုတ္လ 4ရက္၊ 5 ရက္

> ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

ဂရန္းဖိုင္နယ္ဆု

အႏိုင္ရရွိသူ
6 Razer Blades
second prize
6 Razer BlackWidow Chroma V2 + 6 Razer Lancehead Tournament Edition + 6 Razer Kraken Pro V2
In celebration of
Part of
Presented by
Powered by
Gold Sponsor
Official Telco Partner
Offical Venue
Event Sponsors
Program Partners